Kết quả ngày 21/09/2018
X90 X9 X3,5
21 2 - 1
00
02
03
04
10
12
13
13
17
21
23
29
41
48
49
51
52
54
55
59
67
69
69
72
83
84
90
 
Rút tiền
Loại Tên $
ngoctoi 2.78
sostramos 31
cubi1221 12
khoailang 32
Lodehanhkong 30
Lodehanhkong 15
Lodehanhkong 35
binary 26.63
52170064 30
52170064 15.89
52170064 5.66
52170064 1.06

Nạp tiền
Loại Tên $
trada123 10
bapcai 11
ajjingon123 10
ngoctoi 14.5
luctieuphung 10
ngoctoi 15
ngoctoi 1.5
vodoi2012 5
Lodehanhkong 98
Lodehanhkong 20
Lodehanhkong 20
Lodehanhkong 20