Kết quả ngày 17/01/2019
X90 X9 X3,5
16 1 - 6
12
13
14
15
16
21
27
29
33
37
39
40
48
52
55
56
58
62
64
64
65
71
72
74
84
87
96
 
Rút tiền
Loại Tên $
torantobao 10
binary 7.04
torantobao 8
mailanh117 12.5
notusproq 1.9
notusproq 7.75
vodoi2012 200
notusproq 8.7
notusproq 1.9
notusproq 2.75
notusproq 1.83
notusproq 3.33

Nạp tiền
Loại Tên $
nguhotuong 10
nanogen 25
litetbt 21.8
Khongquay80 14
jennydeng 9
anh89 36
torantobao 10
anh89 40
sostramos 10
huongquedd 24
huongquedd 17.1
blackcat 10