Kết quả ngày 19/05/2018
X90 X9 X3,5
45 4 - 5
01
10
11
14
19
23
26
32
34
40
45
46
54
55
61
64
66
67
73
78
82
82
84
84
87
88
90
 
Rút tiền
Loại Tên $
nnplinh0105 21
nnplinh0105 11
nnplinh0105 32
nnplinh0105 10
notusproq 4.55
nnplinh0105 10
nnplinh0105 10
nnplinh0105 22
nnplinh0105 23
nnplinh0105 41
nnplinh0105 11
nnplinh0105 11

Nạp tiền
Loại Tên $
notusproq 6
nnplinh0105 96
nnplinh0105 70
nnplinh0105 86
nnplinh0105 72
notusproq 10
nnplinh0105 79
notusproq 13.87
notusproq 15
vodoi2012 10
vodoi2012 26.5
vodoi2012 20